[ 2002 ]
The editor and the authors thank the following persons who have reviewed manuscripts submitted to Plankton Biology and Ecology during 2002 (1 January through 31 December).
Mary Needler Arai
Shuhei Ban
Atsushi Hagiwara
Takayuki Hanazato
Toru Hirasawa
Ichiro Imai
Haruto Ishii
Akira Ishikawa
Shigeru Itakura
Hiroshi Itoh
Takashi Kamiyama
Keiichi Kawabata
Yukihiko Matsuyama
Charles B. Miller
Susumu Ohtsuka
Wayne Price
Hiroaki Saito
Koji Suzuki
Kazutaka Takahashi
Atsushi Tsuda
Shin-ichi Uye
[ 2001 ]
The editor and the authors thank the following persons who have reviewed manuscripts submitted to Plankton Biology and Ecology during 2001 (1 January through 31 December).
Roger Bamber
John H. Costello
Serge Demers
Stanley I. Dodson
Malte Elbrächter
Taichiro Goto
Hiroshi Hattori
Kazumasa Hirakawa
Shinichi Hiruta
Takeo Horiguchi
Tsutomu Ikeda
Ichiro Imai
Nikolai M. Korovchinsky
Shin Kubota
Kazumi Matsuoka
Hiroshi Miyake
Satoshi Nagai
Shuhei Nishida
Susumu Ohtsuka
Hiroaki Saito
Hiroya Sugisaki
Shubha Sathyendranath
Barbara K. Sullivan
Shigenobu Takeda
Kenji Tarutani
Masaya Toyokawa
Atsushi Tsuda
Takuji Uchida
Hiroshi Ueda
Shunshiro Ueno
Shin-ichi Uye
[ 2000 ]
The editor and the authors thank the following persons who have reviewed manuscripts submitted to Plankton Biology and Ecology during 2000 (1 January through 31 December).
Syuhei Ban
Yoshinari Endo
Kimio Fukami
Beat Gasser
Yukio Hanamura
Juro Hiromi
Yuichi Hirota
Naoki Iguchi
Takashi Kamiyama
So Kawaguchi
Isao Koike
Moriyuki Kotori
Kazunori Kuroda
Serge Y. Maestrini
Charles B. Miller
Masaaki Murano
Toshi Nagata
Brett A. Neilan
Shuhei Nishida
Susumu Ohtsuka
Ken Okamoto
Makoto Omori
Taisoo Park
Hiroaki Saito
Naonobu Shiga
Theodore J. Smayda
Toshikazu Suzuki
Satoru Taguchi
Shigenobu Takeda
Akira Taniguchi
Donald R. Tindal
Atsushi Tsuda
Hiroshi Ueda
Jotaro Urabe
Shin-ichi Uye
Makoto Watanabe
Karl J. Whittmann
Jannette Yen
[ 1999 ]
The editor and the authors thank the following persons who have reviewed manuscripts Plankton Biology and Ecology during 1999 ( 1 January through 31 December ).
Ulf Båmstedt
Ruth Böttger-Schnack
Robert J. Conover
Frank D. Ferrari
Yasuwo Fukuyo
Ken Furuya
Jack G. Greenwood
Yukio Hanamura
Tsuneo Honjo
lchiro lmai
Yuzaburo Ishida
Haruto Ishii
Jota Kanda
Jacob Larsen
J. M. Lewis
C. H. Lucas
David L. Mackas
Kazumi Matsuoka
Yasuo Nakamura
Koh Nishiuchi
Tsuneo Odate
Jun Ohno
Susumu Ohtsuka
Masayuki Osawa
Annelies C. Pierrot-Bults
Carlos E. da Rocha
Yoshihiko Sako
Hideo Sekiguchi
Koji Suzuki
Satoru Taguchi
Masayuki Takahashi
Akira Taniguchi
Carmelo R. Tomas
Atsushi Tsuda
Hiroshi Ueda
Shin-ichi Uye
Toshiyuki Yamaguchi
[ 1998 ]
The editor and the authors thank the following persons who have reviewed manuscripts submitted to Plankton Biology and Ecology during 1998 (1 January through 31 December).
Bryan P. Bradley
Edward Durbin
Bruce W. Frost
Yasuo Fukuyo
Ken Furuya
William Hamner
Yukio Hanamura
James F. Haney
Paul E. Hargraves
Kazumasa Hirakawa
Juro Hiromi
Adriana Ianora
Tsutomu Ikeda
Ichiro Imai
Akira Ishikawa
Shigeru Itakura
Takashi Kamiyama
Keiichi Kawabata
Akito Kawamura
Shin Kubota
Michael Landry
Serge Y. Maestrini
Kazumi Matsuoka
Charles B. Miller
Masaaki Murano
Yasuo Nakamura

Tsuneo Odate
Susumu Ohtsuka
Makoto Omori
Gustav A. Paffenhöfer
Taisoo Park
Sifford Pearre
Serge A. Poulet
Jennifer E. Purcell
Bruce H. Robison
Naonobu Shiga
Norikazu Shikatani
Seiichi Saitoh
Theodore J. Smayda
Masayuki Takahashi
Akira Taniguchi
Makoto Terazaki
Masaya Toyokawa
Atsushi Tsuda
Hiroshi ueda
Shin-ichi Uye
J. C. von Vaupel Klein
Kentaro Watanabe
Mineo Yamaguchi
Tamiji Yamamoto
Marsh J. Youngbluth
Copyright © 2000-2005, by The Plankton Society of Japan